Technical information


Technical information English version
E/A Epreuve d'artist
A/P Artist proof
H/C Hors commerce, niet voor de Verkoop
PP Printers proof

Eigendruk staat bij Fon Klement voor:

Gedrukt in eigen beheer onder zijn supervisie in eigen atelier voor ongeveer 1978 door Fon Klement zelf en na ongeveer 1978 i.s.m.zijn drukker Bert van der Bijl en later toen de vraag naar zijn werken alsmaar groter werd met nog enkele partime drukkers.

Hieronder een brief van een bezoeker van de site die verklaart hoe dat nu zit met die "duimen"

Geachte heer,

Bij deze wil ik een hardnekkig misverstand de wereld uit helpen.
Ik heb menig voetstap liggen in de voormalige grafiekateliers van wijlen mijn goede vriend Fon Klement.

Ongedurig als hij was zat Fon nooit stil. Zo konden wij het uren over van alles en nog wat hebben terwijl hij onvervaard met al zijn bezigheden doorging. Onder welke het signeren van zijn prenten. Een bezigheid waar hij overigens een hekel aan had.

Ontelbare malen heb ik daar bij gestaan. Dat ging als volgt: Fon rolde op een glasplaat wat met enkele druppels siccatief vermengde verf uit, vervolgens doopte hij daar, en nu komt het, de top van zijn rechter MIDDELVINGER in om die daarna rechts onder de prent af te drukken. Twee maal achter elkaar van links naar rechts. Vandaar dat de tweede vingerafdruk altijd iets schraler is dan de eerste. Hij wikkelde daarbij het bovenste kootje van zijn rechtermiddelvinger helemaal af. Vandaar dat die afdruk zo ruim uitvalt en het misverstand van de DUIMEN is ontstaan. Daarna signeerde hij met zacht potlood over zijn vingerafdrukken heen. " Dat moet je meteen doen als de verf nog nat is, dan kleurt het potlood daar waar de meeste verf zit donkerder en dat is veel mooier," zei hij dan altijd.

In een vroegere fase signeerde Fon met behulp van een stempel waarvan het uiteinde bestond uit een plat koperen rondje. Daar drukte hij dan ook weer zijn rechtermiddelvinger op uit en vervolgens stempelde hij daarmee die afdruk onder de prent. Die vingerafdrukken zijn beduidend keiner en bovendien keurig rond. Op een gegeven moment vond hij dat te omslachtig. Te meer daar met de jaren en het succes de oplages van de prenten beduidend toenamen.

Enfin, om een lang verhaal kort te maken: geen DUIMEN dus!
Ik koester niet de illusie hiermee de kreet: met de bekende DUIMEN! de wereld uit te hebben geholpen. Daarvoor zijn dit soort misverstanden te taai. Ik kon evenwel niet nalaten het bovenstaande onder Uw aandacht te brengen.
Met vriendelijke groet,

Een bezoeker

 

Technical information
E/A Epreuve d'artist
A/P Artist proof
H/C Hors commerce, not for Sale
PP Printers proof

Eigendruk Ownership at Fon Klement stands for:

Printed in-house under his supervision in his own studio before about 1978 by Fon Klement himself and after about 1978 in collaboration with his printer Bert van der Bijl and later when the demand for his works continued to increase with a few more part-time printers..

English versionBelow is a letter from a visitor to the site explaining how things are with those "thumbs"

Dear Sir,

I want to clear up a persistent misunderstanding with this one.
I have many footsteps in the former graphics workshops of my late good friend Fon Klement.

Restless as he was, Fon never sat still. That way we could talk for hours about anything and everything while he continued unabashedly with all his activities. Among which the signing of his prints. An occupation he hated by the way.

I have been there countless times. It went like this: Fon rolled out on a glass plate some paint mixed with a few drops of siccative, then he dipped there, and now it comes, in the top of his right MIDDLE FINGER and then print it on the right below the print. Twice in a row from left to right. Hence, the second fingerprint is always slightly more sparse than the first. He completely unwound the top phalanx of his right middle finger. That is why that print is so wide and the misunderstanding of the THUMBS has arisen. Then he signed with a soft pencil over his fingerprints. "You should do that immediately when the paint is still wet, then the pencil will turn darker where most of the paint is, which is much nicer," he always said.

In an earlier phase, Fon signed with the aid of a stamp, the end of which consisted of a flat copper circle. He then pressed his right middle finger on it again and then stamped that print under the print. Those fingerprints are significantly smaller and, moreover, neatly round. At one point he found that too cumbersome. All the more so as the print runs increased significantly over the years and with success.

Anyway, to make a long story short: no THUMBS! I do not cherish the illusion with this the cry: with the well-known THUMBS! to get rid of the world. Such misunderstandings are too tough for that. However, I could not help but bring the above to your attention.Sincerely,

A visitor